7/24 Konkurs – lekarz POZ

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert

w zakresie Podstawowej Opieki Medycznej

 Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej,
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu
w zakresie: Podstawowej Opieki Medycznej.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3 – umowa.

 Okres obowiązywania umowy 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  • Miejsce udzielania świadczeń

 Poradnia lekarza rodzinnego WSPL SP ZOZ w Poznaniu ul. Szylinga1, ul. Solna 21, Głuszyna, Wojska Polskiego.

  1. Miejsce i termin składania ofert.
  2. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, sekretariat przychodni w terminie do dnia 30 stycznia 2024 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
  3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
  4. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
  5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
  6. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.

7 – KONKURS OFERT LEKARZA POZ

7 – KONKURS OFERT LEKARZA POZ Solna