Programy profilaktyczne

Program profilaktyki gruźlicy

Informacje o programie

Gruźlica jest chorobą zakaźną - wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc kolejnych ludzi wraz z wdychanym powietrzem. Jeden nieleczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi. Chory prawidłowo leczony już po miesiącu przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.

Choroba rozwija się gdy nastąpi osłabienie sił obronnych organizmu. Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe - przeludnione, ciemne, wilgotne mieszkania, a także złe warunki sanitarne. Do czynników wewnętrznych sprzyjających przejściu zakażenia prątkiem w chorobę, należą zakażenie HIV, cukrzyca, krzemica, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek oraz np. stan po transplantacji, leczenie sterydami, leczenie immunosupresyjne, szybka utrata masy ciała.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:
które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
które charakteryzuje przynajmniej jedna z cech: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.
W programie mogą wziąć udział świadczeniobiorcy, którzy w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie podlegali badaniom ankietowym pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Gdzie można wykonać badania?

Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, po wcześniejszym umówieniu się z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.
Skierowanie nie jest potrzebne.

Osoba, u której zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko zachorowania na gruźlicę, po konsultacji z lekarzem POZ, na którego liście świadczeniobiorców się znajduje - zostanie skierowana do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Informacje o programie

Kto może skorzystać z programu?

Osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

 

Gdzie można wykonać badania?

Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Kto może skorzystać z programu?

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi - w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii oraz tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Badania w ramach programu

I. Etap podstawowy: mammografia
Badanie mammograficzne obejmuje wykonanie dwóch zdjęć każdej piersi oraz opis badania. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, lekarz kieruje pacjentkę do etapu pogłębionej diagnostyki i informuje kobietę, gdzie takie badania są wykonywane.
II. Etap pogłębionej diagnostyki: USG i biopsja

Jak skorzystać?

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu można wykonać w Pracowni Radiologii ul. Szylinga 1 Poznań. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. 261 57 40-48
Skierowanie nie jest potrzebne.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest bardzo podstępny i w pierwszym okresie przebiega bez niepokojących objawów. Jego rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki cytologii. To bezpieczne i bezbolesne badanie, które pozwala na wykrycie nie tylko wczesnych postaci tego nowotworu, ale także stanów, które nieleczone mogą doprowadzić do jego powstania. Wczesne wykrycie raka szyjki macicy znacznie zwiększa szanse na pełne wyleczenie.

Kto może skorzystać z programu?

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego

Badania w ramach programu

W ramach programu wykonywane jest badanie cytologiczne, a w przypadku stwierdzenie niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę.

Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badanie można wykonać w gabinetach ginekologicznych ul. Szylinga 1 i ul. Solna 21 tel.: 61 307 17 47