Skargi i wnioski

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

Jeżeli Pacjent uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

 

W zależności od tego, kogo skarga dotyczy (personelu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej, NFZ), wskazana jest następująca kolejność postępowania:

Skarga na niewłaściwe zachowanie personelu

W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, itd.), pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u bezpośredniego przełożonego tego pracownika.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ w Poznaniu

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje pacjentów w gabinecie nr 32 w siedzibie głównej WSPL SP ZOZ przy ul. Solnej 21 w poniedziałki w godz. 13:30-14:30

ZA POMOCĄ FORMULARZA NALEŻY PRZESYŁAĆ JEDYNIE SKARGI DOTYCZĄCE WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W POZNANIU

Zachęcamy do przesyłania skarg i wniosków drogą elektroniczną, przy użyciu poniższego formularza:

Formularz kontaktowy

  * - pola wymagane, wskazówki dostępne po aktywowaniu pola  11 znaków, przykład: 68071105848

  Przykład: jankowalski@mail.com

  bez myślników i odstępów, przykład: 500456789

  Więcej informacji na temat skarg

  Ubezpieczony może również zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce działania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomoc można osiągnąć najszybciej, zgłaszając się ze skargą do Rzecznika Praw Pacjenta.

  Rzecznik Praw Pacjenta przy WOW NFZ

  ALDONA JAWORSKA

  tel. (0-61) 850 60 75

  aldona.jaworska@nfz-poznan.pl

  Następną instancją jest centrala NFZ, której zadaniem jest ochrona interesów osób ubezpieczonych

  Rzecznik Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia

  Aleksandra Piątek

  adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

  telefon: 0 22 572 61 55

  Biuro Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia

  adres: ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa

  bezpłatna infolinia: pn. – pt. w godz. 9:00 – 21:00

  0 800 190 590

  przyjmowanie pacjentów: pn. – pt. w godz. 9:00 – 16:00

  prawnik biura przyjmuje: pn. – pt. w godz. 9:00 – 15:00

  konsultanci medyczni Biura Praw Pacjenta: pn. – czw. w godz. 15:30 – 19:30

  Skarga na brak należytej staranności i błędy w leczeniu, naruszenie etyki zawodowej lub przepisów prawa o wykonywaniu zawodu lekarza lub pielęgniarki

   

  W przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia,  że personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza lub pielęgniarki i położnej, ubezpieczony może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który funkcjonuje zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, oraz przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych

  Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska

  adres: 61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 51

  telefon: (061) 852-58-60

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

  adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

  ul. Grunwaldzka 65

  60-311 Poznań

  telefon:  (061) 862-09-50

  e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

   

  Jeżeli zamiarem ubezpieczonego jest uzyskanie odszkodowania, to należy zwrócić się do dyrektora placówki służby zdrowia, którą pacjent uznaje za winną wyrządzonej szkodzie oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia.

   

  Każdy świadczeniodawca powinien udzielić, na żądanie ubezpieczonego, informacji odnośnie nazwy i adresu firmy ubezpieczającej go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Taką informację ubezpieczony otrzyma również, zgłaszając się (telefonicznie, pisemnie lub osobiście) do NFZ, oddział w Poznaniu.

   

  Jeżeli działania w zakładzie opieki zdrowotnej okażą się nieskuteczne to należy wystąpić na drogę sądową z powództwem cywilnym, domagając się stosownego odszkodowania. Pozew należy skierować przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej, który ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. W pozwie pacjent musi wykazać, że dana placówka medyczna ponosi winę za doznany rozstrój zdrowia. Ubezpieczony może zażądać miedzy innymi zwrotu wszystkich wydatków pozostających w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, czyli np. kosztów lekarstw, odszkodowania za doznaną krzywdę lub renty, jeżeli utracił on zdolność do pracy zawodowej.

   

  Informujemy również, że Kodeks cywilny zakreślił terminy przedawnienia w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i po upływie terminu nie można starać się o odszkodowanie. Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym pacjent ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

  Skarga na działanie NFZ

  Jeśli ubezpieczony jest niezadowolony ze sposobu pracy oddziału NFZ, może złożyć skargę do dyrektora oddziału, a jeżeli w dalszym ciągu nie jest usatysfakcjonowany – może zwrócić się do Centrali NFZ w Warszawie.

  W przypadku niezadowolenia z decyzji NFZ dotyczącej prawa do objęcia ubezpieczeniem oraz ustalenia prawa do świadczeń zdrowotnych, istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.