Dojazd i parkowanie – Szylinga

Jak do nas trafić?

Address:

Filia WSPL Szylinga
ul. A. Szylinga 1
60-782 Poznań

Phone number:

Rejestracja - tel. 61 307 17 47
Sekretariat - tel. 261 574 421

Wjazd na teren przychodni od ulicy Szylinga

Cennik korzystania z miejsc postojowych płatnych

Cennik
korzystania z miejsc postojowych płatnych – niestrzeżonych WSPL SPZOZ Poznań, ul. Szylinga 1.

a) bezpłatny postój do 20 (dwudziestu) minut.
„Uwaga: po upływie 20 minut pierwsza godzina jest naliczana od momentu pobrania biletu i wjechania na parking"
b) opłata za postój do 1 (jednej) godziny – 3,00 zł (trzy złote),
c) opłata za postój za 2 (drugą) rozpoczętą godzinę - 5,00 zł (pięć złotych),
d) opłata za postój za 3 (trzecią) i każdą następną rozpoczętą godzinę - 10,00 zł (dziesięć złotych),
e) opłata abonamentowa miesięczna za samochód osobowy– zgodnie z zawartą umową,
f) opłata jednorazowa (kaucja) za wydanie karty abonamentowej: 100,00 zł (sto złotych)
g) opłata karna za brak/zgubienie biletu/karty - 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)
h) opłata karna za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie terenu - 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)
Cennik jest do wglądu w Kasie WSPL oraz na stronie internetowej WSPL. Wyszczególnione ceny są kwotami brutto.

Cennik obowiązuje od 01.11.2021r.

DYREKTOR

REGULAMIN funkcjonowania i korzystania z miejsc postojowych płatnych – niestrzeżonych

REGULAMIN

funkcjonowania i korzystania z miejsc postojowych płatnych – niestrzeżonych

w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu

Szylinga 1.

Teren przy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu ul. Szylinga 1, (zwany dalej „Terenem”) stanowi integralną część Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu i jest przez nią administrowany.

 1. Poprzez wjazd na teren Przychodni, użytkownik zawiera z WSPL umowę najmu miejsca postojowego, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Najem rozpoczyna się z momentem pobrania biletu wjazdowego z terminala wjazdowego lub odczytania karty wjazdowej przez czytnik kart w terminalu wjazdowym, a kończy się z momentem opuszczenia terenu przez pojazd. Dowodem zawarcia umowy najmu jest bilet wjazdowy lub karta wjazdowa. Uznaje się osobę okazującą bilet wjazdowy lub kartę wjazdową za upoważnione do korzystania z pojazdu, którym wyjeżdża.
  Bilet wjazdowy – wydany przez terminal wjazdowy bilet zawierający informacje o dacie, miejscu i godzinie wjazdu zapisane cyfrą i w postaci kodu kreskowego.
  Karta wjazdowa- elektroniczna karta przypisana do użytkownika pojazdu.
 2. Teren jest płatny niestrzeżony. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie WSPL pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych.
 3. Teren przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych osobowych. Za wszelkie inne pojazdy (motocykle, motorowery itp.) Prowadzący pobiera opłatę jak za samochód osobowy. Prowadzący może odmówić wpuszczenia na teren pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t oraz zażądać usunięcia takich pojazdów w przypadku wjazdu bez powiadomienia pracownika WSPL.
 4. Pobrany przez użytkownika bilet wjazdowy lub wydana przez WSPL karta wjazdowa uprawnia do korzystania tylko z jednego miejsca postojowego. Biletu wjazdowego ani karty wjazdowej nie wolno udostępniać osobom trzecim. Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie biletu wjazdowego lub karty wjazdowej w odpowiednim stanie, umożliwiającym jego odczytanie.
 5. Karta wjazdowa wydawana jest przez WSPL i stanowi dowód uiszczenia opłaty abonamentowej w odpowiedniej wysokości ważna na okres na jaki została opłacona.
 6. Wysokość opłaty postojowej określa cennik – załącznik Nr 1, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Wysokość opłaty postojowej dla pracowników określa cennik – załącznik Nr 2.
 7. Użytkownik pojazdu, który posiada kartę wjazdową a przekroczył czas parkowania, do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę według cennika godzinowego.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu postojowego albo uszkodzenia w takim zakresie, że nie jest możliwe ich odczytanie, pojazd może wyjechać z Parkingu po dokonaniu opłaty postojowej zgodnej z cennikiem opłat.
 9. Miejsca postojowe na terenie WSPL udostępniane są w dniach pracy WSPL (dni robocze) w godz. 6.30 - 20.30.
 10. Poza dniami i godzinami pracy WSPL nie jest możliwe opuszczenie terenu. Pozostawione pojazdy mogą opuścić teren dopiera w następnym dniu pracy WSPL po opłaceniu postoju pojazdu zgodnie z cennikiem.
 11. Terminal wjazdowy drukuje bilet wjazdowy na podstawie, którego można wjechać na Teren. Wyjazd z terenu WSPL następuje do godziny 21.00. 
 12. Kierujący po uiszczeniu opłaty w kasie automatycznej (lokalizacja automatu przy klatce schodowej A), zobowiązany jest podjechać pod szlaban wyjazdowy, zeskanować bilet w terminalu wyjazdowym i opuścić teren WSPL (jeżeli bilet jest opłacony to szlaban zostanie podniesiony automatycznie)
 13. W czasie postoju kierujący pojazdem zobowiązany pozostawić pojazd tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 14. Na terenie obowiązują zasady ruchu drogowego przewidziane w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Kierujący pojazdem korzystający z miejsc postojowych zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania:
 15. znaków drogowych pionowych i poziomych
 16. poleceń obsługi oraz innych osób posiadających uprawnienie w tym zakresie,
 17. Zakazany jest postój pojazdu:
  1. na ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla pieszych,
  2. na drogach dojazdowych a w szczególności drogach ppoż,
  3. w miejscach oznakowanych znakiem zakazu
  4. na trawnikach.
 18. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe i inne materiały zaklasyfikowane jako niebezpiecznie.
 19. Dopuszczalna prędkość na terenie - do 20 km/h.
 20. Na terenie zakazane jest:
  1. palenie oraz używanie otwartego ognia
  2. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie
  3. tankowanie, w tym z karnistrów
  4. pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem bez koniecznej potrzeby
  5. parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem lub zbiornikiem paliwa
  6. naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów lub oleju w pojazdach
  7. prowadzenie handlu bez wcześniejszej pisemnej zgody WSPL.
 21. Wjeżdżając na teren należy obowiązkowo:
 22. zatrzymać się przy terminalu wjazdowym (automacie biletowym / czytniku kart)
 23. uruchomić szlaban wjazdowy przez pobranie biletu wjazdowego lub zbliżenie karty wjazdowej do czytnika
 24. UWAGA: szlaban wjazdowy zamyka się natychmiast po każdym przejechanym pojeździe - jednoczesny przejazd dwóch lub więcej pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu automatycznej obsługi parkingu, za co kierujący tymi pojazdami ponoszą pełną odpowiedzialność
 25. Wyjeżdżając z teren należy:
 26. Rozliczyć się za czas przebywania na terenie i w tym celu należ podejść do kasy automatycznej i tam zeskanować bilet otrzymany przy wjeździe. Po zeskanowaniu biletu należy uiścić opłatę postojową. Automat wydaje resztę. Automat przyjmuje należność w nominałach wyszczególnionych na automacie w złotych. Po dokonaniu transakcji Automat drukuje paragon, który upoważnia do wyjazdu. W celu otrzymania faktury należy zwrócić się do Kasy WSPL.
 27. W przypadku awarii systemu automatycznej obsługi parkingu na terenie obowiązuje ręczne kasowanie opłat parkingowych za potwierdzeniem pobranej należności, do momentu przywrócenia sprawności systemu lub zastosowana zostaje zasada bezpłatnego parkowania.
 28. Pracownicy WSPL są uprawnieni do zażądania od kierującego pojazdem do zajęcia oznaczonego miejsca postojowego, przestawienia go na inne wolne miejsce postojowe, a w przypadku braku takich miejsc - do zażądania usunięcia pojazdu z Terenu.                
 29. Opis wjazdu/wyjazdu karetek na/z parkingu:
  1. wjazd karetek
  2. Karetki wjeżdżające na parking używają pilota do otwarcia szlabanu lub używają karty magnetycznej, pobierają bilet lub kontaktują się z telefonicznie z ochroną.
  3. wyjazd karetek
  4. Karetka podjeżdża do terminala wyjazdowego i tam używają pilota do otwarcia szlabanu lub używają karty magnetycznej lub kontaktują się telefonicznie z ochroną.
 30. Z opłat parkingowych zwolnione są następujące pojazdy:
  1. karetki Pogotowia Ratunkowego,
  2. pojazdy Straży Pożarnej,
  3. pojazdy organów ścigania (Policja, ABW itp.),
  4. pojazdy służb awaryjnych (pogotowie energetyczne, gazowe, wodociągowe itp.),
  5. pojazdy służbowe WSPL,
  6. pojazdy serwisantów, zaopatrzenia,
  7. oznakowane zewnętrznie pojazdy Domów Pomocy Społecznej realizujące transport swoich mieszkańców dla uzyskania świadczeń medycznych w WSPL.
 31. W przypadku ogłoszenia alarmu ppoż lub innych stanów wyższej konieczności, aż do ich odwołania, na terenie zostają podniesione szlabany, a obsługa wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim służbom.
 32. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas pobytu należy natychmiast zgłaszać na Posterunku Policji oraz pracownikowi ochrony WSPL.
 33. WSPL ma prawo ma prawo wezwania odpowiednich służb (Policja, Straż Miejska) w celu odholowania pojazd zaparkowanego niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz oznaczeniami drogowymi, na koszt właściciela pojazdu.
 34. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego oraz osoby mu towarzyszące, za które ponosi odpowiedzialność, a wyrządzone WSPL oraz osobom trzecim.
 35. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zanieczyszczenie lub zaśmiecenie Terenu.
 36. Prowadzący nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie innych użytkowników lub osób trzecich.

 

 

DYREKTOR

/ - /