Dojazd i parkowanie – Szylinga

Ze wzgledów bezpieczeństwa w związku z trwającym remontem wokół przychodni nie ma możliwości wjazdu samochodów pacjentów.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Jak do nas trafić?

Address:

Filia WSPL Szylinga
ul. A. Szylinga 1
60-782 Poznań

Phone number:

Rejestracja - tel. 616 240 098
Sekretariat - tel. 261 574 421

Wjazd na teren przychodni od ulicy Szylinga

Cennik korzystania z miejsc postojowych płatnych

Cennik

korzystania z miejsc postojowych płatnych – niestrzeżonych WSPL SPZOZ Poznań, Ul. Szylinga 1.

 

 1. a)bezpłatny postój do 20 (dwudziestu) minut.
  Uwaga: po upływie 20 minut pierwsza godzina jest naliczana od momentu pobrania biletu i wjechania na parking"
 2. b)opłata za postój do 1 (jednej) godziny –  2,00 zł (dwa złote),
 3. c)opłata za postój za 2 (drugą) i każdą następną rozpoczętą godzinę - 2,00 zł (dwa złote) za każdą rozpoczętą godzinę,
 4. d)opłata abonamentowa miesięczna za samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – zgodnie z zawartą umową,
 5. e)opłata jednorazowa za wydanie karty abonamentowej: 100,00 zł (sto złotych)
 6. f)opłata karna za brak/zgubienie biletu/karty - 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)
 7. g)opłata karna za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie terenu - 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)

 

Cennik jest do wglądu w Kasie WSPL oraz na stronie internetowej WSPL.

Wyszczególnione ceny są kwotami brutto.

 

Poznań, ………….2015 roku

 

 

 

DYREKTOR

REGULAMIN funkcjonowania i korzystania z miejsc postojowych płatnych – niestrzeżonych

REGULAMIN

funkcjonowania i korzystania z miejsc postojowych płatnych – niestrzeżonych

w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu

ul. Szylinga 1.

 1. 1.Teren przy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu ul. Szylinga 1, (dalej „Parking”) stanowi integralną część Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu i jest przez nią administrowany i prowadzony.
 2. 2.Poprzez wjazd na teren Przychodni, użytkownik zawiera z WSPL umowę najmu miejsca postojowego, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Najem rozpoczyna się z momentem pobrania biletu parkingowego z terminala wjazdowego lub odczytania karty parkingowej przez czytnik kart parkingowych w terminalu wjazdowym, a kończy się z momentem opuszczenia Parkingu przez pojazd. Dowodem zawarcia umowy najmu jest bilet parkingowy lub karta parkingowa (znak legitymacyjny). Uznaje się osobę okazującą bilet parkingowy lub kartę parkingową za upoważnione do korzystania z pojazdu, którym wyjeżdża.

Bilet parkingowy – wydany przez terminal wjazdowy bilet zawierający informacje o dacie, miejscu i godzinie wjazdu zapisane cyfrą i w postaci kodu kreskowego.

Karta parkingowa- elektroniczna karta przypisana do użytkownika pojazdu.

 

 1. 3.Parking jest płatny niestrzeżony. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych.
 2. 4.Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych osobowych i busów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Za wszelkie inne pojazdy (motocykle, motorowery itp.) Prowadzący pobiera opłatę jak za samochód osobowy. Prowadzący może odmówić wpuszczenia na Parking pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t oraz zażądać usunięcia takich pojazdów w przypadku wjazdu bez powiadomienia WSPL.
 3. 5.Pobrany przez użytkownika bilet parkingowy lub wydana przez WSPL karta parkingowa uprawnia do korzystania tylko z jednego miejsca postojowego. Biletu parkingowego ani karty parkingowej nie wolno udostępniać osobom trzecim. Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie biletu parkingowego lub karty parkingowej w odpowiednim stanie, umożliwiającym jego odczytanie.
 4. 6.Karta parkingowa wydawana jest przez WSPL i stanowi dowód uiszczenia opłaty abonamentowej w odpowiedniej wysokości, ważna przez miesiąc od daty jej wydania.
 5. 7.Wysokość opłaty parkingowej określa cennik – załącznik Nr 1, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Wysokość opłaty parkingowej dla pracowników określa cennik – załącznik Nr 2.
 6. 8.Użytkownik pojazdu, który przekroczył czas parkowania, do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę według cennika godzinowego.
 7. 9.W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu postojowego albo uszkodzenia w takim zakresie, że nie jest możliwe ich odczytanie, pojazd może wyjechać z Parkingu po dokonaniu opłaty parkingowej zgodnej z cennikiem opłat parkingowych.
 8. 10.Parking jest czynny w dni pracy WSPL. Terminal wjazdowy drukuje bilet parkingowy na podstawie, którego można wjechać na Parking. Jeżeli wyjazd z parkingu następuje danego dnia przed godziną 21.00, wystarczy, aby kierujący uiścił opłatę w automatycznej kasie parkingowej (lokalizacja automatu przy klatce schodowej A, podjechał pod szlaban wyjazdowy, przyłożyć bilet do terminalu wyjazdowego w oznaczone miejsce (jeżeli bilet jest opłacony to szlaban zostanie podniesiony)
 9. 11.W czasie parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest uważać na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach.
 10. 12.Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego przewidziane w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Kierujący pojazdem korzystający z Parkingu zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania:
  1. a)znaków drogowych pionowych i poziomych
  2. b)poleceń obsługi oraz innych osób posiadających uprawnienie w tym zakresie, w tym Policji
 11. 13.Zakazane jest parkowanie pojazdu:
  1. a)na przejściach dla pieszych („zebrach”)
  2. b)na drogach dojazdowych
  3. c)innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu
  4. d)na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych
  5. e)na trawnikach.
 12. 14.Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe i inne materiały zaklasyfikowane jako niebezpiecznie.
 13. 15.Na terenie Parkingu wolno jechać z prędkością do 10 km/h.
 14. 16.Na terenie Parkingu zakazane jest:
  1. a)palenie oraz używanie otwartego ognia
  2. b)magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie
  3. c)tankowanie, w tym z karnistrów
  4. d)pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem bez koniecznej potrzeby
  5. e)parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem lub zbiornikiem paliwa
  6. f)naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej lub oleju
  7. g)prowadzenie handlu bez wcześniejszej pisemnej zgody WSPL.
 15. 17.Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
  1. a)zatrzymać się przy terminalu wjazdowym (automacie biletowym / czytniku kart)
  2. b)uruchomić szlaban wjazdowy przez pobranie biletu parkingowego lub zbliżenie karty parkingowej do czytnika
  3. c)pamiętać, że szlaban wjazdowy zamyka się natychmiast po każdym przejechanym pojeździe - jednoczesny przejazd dwóch lub więcej pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu automatycznej obsługi parkingu, za co kierujący tymi pojazdami ponoszą pełną odpowiedzialność
 16. 18.Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
  1. a)Rozliczyć się za czas przebywania na parkingu w tym celu należ podejść do kasy automatycznej i tam zeskanować bilet otrzymany przy wjeździe. Po zeskanowaniu biletu należy uiścić opłatę wkładając wyznaczoną kwotę do automatu. Automat wydaje resztę. Automat przyjmuje należność w nominałach wyszczególnionych na automacie w złotych. Po dokonaniu transakcji Automat drukuje paragon. W celu otrzymania faktury należy zwrócić się do Kasy WSPL.
  2. b)pamiętać, że szlaban wyjazdowy zamyka się natychmiast po każdym przejechanym pojeździe, jednoczesny przejazd dwóch lub więcej pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu automatycznej obsługi parkingu, za co kierujący tymi pojazdami ponoszą pełną odpowiedzialność
 17. 19.W przypadku uszkodzenia systemu automatycznej obsługi parkingu z jakichkolwiek przyczyn obsługa zgłasza awarię bezpośrednio do działu logistycznego WSPL, a na Parkingu obowiązuje ręczne kasowanie opłat parkingowych za potwierdzeniem pobranej należności, do momentu przywrócenia sprawności systemu lub zastosowana zostaje zasada bezpłatnego parkowania.
 18. 20.Parking posiada wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych (koperty),
  1. a)Obsługa Parkingu jest uprawniona do zażądania od kierującego pojazdem który nie jest uprzywilejowany do zajęcia oznaczonego miejsca parkingowego, przestawienia go na inne wolne miejsce parkingowe, a w przypadku braku takich miejsc - do zażądania usunięcia pojazdu z               
 19. 21.Opis wjazdu/wyjazdu karetek na/z parkingu:

Opis wjazdu karetek

Karetki wjeżdżające na parking używają pilota do otwarcia szlabanu lub używają karty magnetycznej, pobierają bilet lub kontaktują się z telefonicznie z ochroną.

Opis wyjazdu karetek

Karetka podjeżdża do terminala wyjazdowego i tam używają pilota do otwarcia szlabanu lub używają karty magnetycznej lub kontaktują się telefonicznie z ochroną.

 1. 22.Z opłat parkingowych zwolnione są następujące pojazdy:
  1. a)karetki Pogotowia Ratunkowego,
  2. b)pojazdy Straży Pożarnej,
  3. c)pojazdy organów ścigania (Policja, ABW itp.),
  4. d)pojazdy służb awaryjnych (pogotowie energetyczne, gazowe, wodociągowe itp.),
  5. e)pojazdy służbowe WSPL,
  6. f)pojazdy serwisantów, zaopatrzenia,
  7. g)oznakowane zewnętrznie pojazdy Domów Pomocy Społecznej realizujące transport swoich mieszkańców dla uzyskania świadczeń medycznych w WSPL.
 2. 23.W przypadku ogłoszenia alarmu aż do jego odwołania, na Parkingu zostają zdemontowane wszystkie przeszkody, podniesione szlabany, a obsługa wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim służbom.
 3. 24.Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas pobytu należy natychmiast zgłaszać na Posterunku Policji oraz pracownikowi ochrony WSPL.
 4. 25.Obsługa Parkingu uprawniona jest do blokowania pojazdów, które są zaparkowane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem oraz oznaczeniami drogowymi. W szczególności dotyczy to pojazdów zaparkowanych na miejscu postojowego dla Karetek, drogach w sposób uniemożliwiający swobodny ruch pojazdów lub pieszych. Usunięcie blokady wymaga uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 200 zł (dwustu złotych) w Kasie WSPL.
 5. 26.WSPL ma prawo odholować pojazd zaparkowany niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz oznaczeniami drogowymi, na koszt właściciela pojazdu.
 6. 27.Użytkownik Parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego oraz osoby mu towarzyszące i inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, a wyrządzone WSPL oraz osobom trzecim.
 7. 28.Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zanieczyszczenie lub zaśmiecenie Parkingu.
 8. 29.Prowadzący nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie innych użytkowników lub osób trzecich.

 

 

DYREKTOR

 

 

 

Załącznik Nr 1