Obowiązek Informacyjny Dotyczący Ochrony Danych Osobowych

 

 Logo WSPL

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Poznaniu z siedzibą: ul. Solna 21, 61-736 Poznań zwana dalej WSPL, którą reprezentuje Dyrektor przychodni,

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu kontakt możliwy jest przy użyciu FORMULARZA lub w formie pisemnej na adres przychodni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych,

3) W zależności od stosunku łączącego Panią/Pana z WSPL SP ZOZ w Poznaniu dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • współpracy Pani/ Pana i WSPL w ramach świadczenia pracy na rzecz WSPL, w szczególności dla celów realizacji umowy o pracę lub kontraktu zawartej z WSPL, w tym takich celów jak ocena i szkolenie pracowników, przyznawanie świadczeń socjalnych i benefitów, zarządzania podróżami służbowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na WSPL w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • wewnętrznych celów administracyjnych WSPL, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego WSPL (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez WSPL poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f);
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych WSPL przetwarza je do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h)
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395),
 • objęcia opieką zdrowotną i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania usług medycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych terminach, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
 • weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
 • dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395),
 • realizacji usługi z  osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą  – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem, jednakże dane będą przekazywane wyłącznie w sytuacji, w której jest to niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji umowy o pracę lub kontraktu, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego;
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów WSPL, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WSPL stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na WSPL w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez WSPL.
 • w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt. 2 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt. 1 i 3 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt. 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. m.in. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy, a brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością dalszej współpracy, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, chyba że taka konieczność wynika z odrębnych przepisów prawa,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie danych w celach inne niż wymienione powyżej

W niektórych sytuacjach, mimo że przetwarzanie nie wpisuje się ww. katalog zwolnień obowiązek pozyskania zgody również nie będzie miał zastosowania. Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia nastąpi to w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j). Mianowicie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Jak również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku ochroną żywotnych interesów lub gdy dotyczy danych w sposób oczywisty upublicznionych. Ponadto, pozyskanie zgody nie będzie miało zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności