5/24 Konkurs ofert lakarza specjalisty

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie lekarza specjalisty

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu wysokospecjalistycznych konsultacji dla potrzeb orzekania wojskowej komisji lekarskiej w zakresie lekarza ortopedy:

oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

5 – KONKURS OFERT LAKARZ