36_22 Wynajem pomieszczenia 205

   • Poznań 19 lipca 2022
    Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia
    Do najmu pomieszczeń stosuje się art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:
    Przedmiotem postępowania przetargowego jest pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, gabinet nr 205 o powierzchni 18,8 m², przeznaczone na prowadzenie działalności medycznej.
    1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
    2. Cenę wywoławczą:
    2.1. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala w wysokości 48 zł + 23% podatek VAT co daje brutto – 59,04 zł za 1 m².
    3. Opłata stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych – ryczałt w wysokości 13 zł + 23% VAT za 1 m² co daje brutto – 15,99 zł za 1 m² o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy.
    4. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
    5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
    6. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.info.pl
    7. Dopuszczamy złożenie oferty w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 26 lipca 2022 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń – gabinet 205”.
    8. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
    9. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
    10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
    11. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
    12. Oferta powinna zawierać:
    12.1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
    12.1.1. Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
    12.1.2. Wyciąg z rejestru ( KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
    12.1.3. Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
    12.1.4. Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
    12.1.5. Potwierdzenie wniesienia wadium.
    1.2. W przypadku osób fizycznych:
    12.2.1. Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
    12.2.2. Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
    12.2.3. Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • 36 – WYNAJEM POMIESZCZE 205
   • Ogłoszenie – wynajem pomieszczeń WSPL Poznań