31/22 wynajem pomieszczeń na 3 pietrze

Poznań 1 czerwca 2022

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnych pomieszczeń

Do najmu pomieszczeń stosuje się art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

 Przedmiotem postępowania przetargowego są pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, przeznaczone na prowadzenie działalności: medycznej, biurowej lub usługowej.   

 

 1. Wynajęcie w całości – cena wywoławcza czynszu wynosi 18,5 + podatek VAT za m². do ceny czynszu dolicza się opłaty eksploatacyjne w wysokości 10 zł + podatek VAT za m² obejmujące:
 • opłata za energię cieplną /c.o./
 • opłata za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki
 • opłata za wywóz nieczystości stałych (komunalnych);
 • podatek od nieruchomości.
 • opłata z korzystanie części wspólnych (toalety, korytarze, klatki schodowe, sprzątanie części wspólnych),

Opłata za energię elektryczną – wg wskazań licznika x aktualny średnia cena netto 1 kWh + VAT;

Do w/w gabinetów istniej możliwość komunikacji klatką schodową wejście A i B lub windą.

Pomieszczenia nie remontowane.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 4. Oferty należy złożyć w sekretariacie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 do dnia 7 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń 3 piętro”.
 5. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357.
 7. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 9. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 10. Oferta powinna zawierać:
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru ( KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium
   • Załączniki:
   • 31 – WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA 3 PIĘTRZE