3/24 wynajem garażu

Poznań 8 stycznia 2024

Ogłoszenie o pisemnym przetargu

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r., Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych pomieszczeń:

Przedmiotem postępowania jest 2 (nr 1, 8) garaży zlokalizowany w WSPL w Poznaniu, ul. Szylinga 1, budynek nr 56.

 1. Powierzchnia garażu 22 m²
 2. Cena wywoławcza czynszu za 1 garaż wynosi 450 brutto z podatkiem od nieruchomości.
 3. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 4. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 450,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 15 stycznia 2024 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę garażu”.
 7. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl . Jest to preferowany sposób składania ofert.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2024 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 9. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 11. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 12. Oferta powinna zawierać:
  • przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru (KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Kopię dowodu osobistego
  • W przypadku jednostki budżetowej administracji państwowej:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Potwierdzenie wniesienia wadium

3 – WYNAJEM GARAŻY