22/23 konkurs ofert w zakresie lekarza specjalisty – okulista

OGŁOSZENIE
w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie lekarzy specjalistów
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:
1.
Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
2.
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3.
Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu lekarza okulisty oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:
I. Udzielający Zamówienia:
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań
II. Przedmiot konkursu ofert:
Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu w zakresie: lekarza okulisty.
Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w ogłoszeniu i złączniku nr 3 – umowa.
III.
Miejsce udzielania świadczeń
Poradnia WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
IV. Miejsce i termin składania ofert.
1.
Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-787 Poznań, w terminie do dnia 13 września 2023, do godziny 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
2.
Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
3.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
4.
Celem dokonania zmian bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
5.
Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.info.pl
V. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
1.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w dniu 13 września 2023 roku o godzinie 10:05.
2.
Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.
3.
Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
4.
Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
5.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

Załączniki:

22 – KONKURS LEKARZA SPECJALISTY