13/23 Wynajem pomieszczenia 135

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, gabinet nr 135 o powierzchni 17,70 m².  

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Cenę wywoławczą:
  • Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala w wysokości 48 zł + 23% podatek VAT co daje brutto – 59,04 zł za 1 m².
 3. Opłata stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych – ryczałt w wysokości 13 zł + 23% VAT za 1 m² co daje brutto – 15,99 zł za 1 m² o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy.
 4. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 6. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 7. Dopuszczamy złożenie oferty w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 18 maja 2023 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń – gabinet 204.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 10.05.
 9. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 11. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 12. Oferta powinna zawierać:
 13. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  • Wyciąg z rejestru (KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • Zaświadczenie wystawione przez WSPL o braku zaległości płatniczych (dotyczy obecnych dzierżawców).
 14. W przypadku osób fizycznych:
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • Zaświadczenie wystawione przez WSPL o braku zaległości płatniczych (dotyczy obecnych dzierżawców).

 

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

Załączniki:

13- WYNAJEM POMIESZCZENIA 135

Ogłoszenie – wynajem pomieszczeń WSPL Poznań