9/21 Konkurs na wykonywanie usług przez lekarza stomatologa.

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie stomatologii

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25)
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j. z dnia 2019.07.24),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

 

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu Stomatologii oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 

 1. Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu
w zakresie: Stomatologii – chirurg szczękowy.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w ogłoszeniu i złączniku nr 3 – umowa.

Okres obowiązywania umowy od 48 miesięcy.

 

 • Miejsce udzielania świadczeń

 Poradnia stomatologiczna WSPL SP ZOZ w Poznaniu, ul. Szylinga 1.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 2. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w terminie do dnia 31 maja 2021, do godziny 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 5. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 6. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl

 

 1. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w dniu 31 maja 2021 roku r. o godzinie 10:05.
 3. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym
  w swojej siedzibie.
 4. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ
  w Poznaniu.
 5. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

Szczegółowe warunku zamieszczone w załączonych pod ogłoszeniem dokumentach.

Załączniki:

9 – LEKARZ STOMATOLOG AOS