9/18 Dostawa materiałów biurowych

Zapytanie  Ofertowe na dostawę artykułów biurowych.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

 1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań,
 2. Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań,
 3. Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
 4. NIP: 778-13-43-849
 5. REGON: 631259672
 6. KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
 7. Strona internetowa: wspl.info.pl
 8. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zam.pub@wspl.poznan.pl
 9. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 10. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych. 2 pakiety.
 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w złączniku nr 2.
 12. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 3. Załączyć stosowny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 5. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. A. Szylinga 1

60-782 Poznań

do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 10:00.

 1. Ofertę można złożyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej: zam.pub@wspl.poznan.pl
 2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem wspl.info.pl

załączniki:

9-materialy-biurowe

9_18-wyjasniena-tresci-siwz-dostawa-materialow-biurowych

09-18-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty