8/21 Wynajem pomieszczenia przy ul. Solnej 21

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia
Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.65
t.j. z dnia 2020.01.15) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25
września 2014 r. (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza
pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:
Przedmiotem postępowania przetargowego jest pomieszczenie nr 42 wchodzące w skład
zasobu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Solnej 21 przeznaczone na
prowadzenie działalności medycznej – usługi stomatologicznej o powierzchni o
powierzchni 35,92 m².
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.
2. Cenę wywoławczą:
2.1. czynszu dzierżawnego powierzchni 1 m2
za jeden miesiąc dla lokalizacji Solna ustala się w
wysokości minimum 45,00 zł + 23% VAT + media (prąd, woda, C.O., podatek od
nieruchomości, wywóz nieczystości komunalnych).
3. Opłata za korzystanie z części wspólnych – ryczałt miesięczny w wysokości 500 zł + 23% VAT
(toalety, korytarze, klatki schodowe, sprzątanie części wspólnych).
4. Cena nie obejmuje: kosztów sprzątania gabinetu, wywozu odpadów medycznych i sterylizacji
narzędzi. Usługi te dzierżawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie.
5. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i
kosztami eksploatacyjnymi, ponosić będzie Dzierżawca.
6. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.info.pl do dnia
23 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00.
7. WSPL dopuszcza złożenie ofert w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1
Sekretariat przychodni w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę
pomieszczeń – gabinet”.
8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium
przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
dzierżawnej. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów warunek zostanie
spełniony poprzez wpłatę 1 wadium.
9. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w
ogłoszeniu o przetargu.
10.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje
cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
11.Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto
dzierżawionej powierzchni.
12.Oferta powinna zawierać:
12.1.1. Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
12.1.2. Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności
gospodarczej.
12.1.3. W przypadku gdy oferent jest lub był Najemcą (Dzierżawcą) lokalu na terenie
Przychodni zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z potwierdzeniem z działu
księgowości wynajmującego o niezaleganiu z płatnościami czynszowymi.
12.1.4. Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
12.1.5. Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
12.1.6. Kopia wniesienia wadium.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1

Załączniki:

8 – WYNAJAJEM POMIESZCZEŃ STOM. SOLNA – 42