7/20 Konkurs na wykonywanie usług przez lekarza neurologa.

OGŁOSZENIE

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert

w zakresie lekarza specjalisty  

 Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190))
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j. z dnia 2019.07.24),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu lekarza specjalisty oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 Udzielający Zamówienia:

 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 1. Przedmiot konkursu ofert:

 Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu
w zakresie: lekarza specjalisty neurologa.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3 – umowa.

 Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 • Miejsce udzielania świadczeń

 WSPL SP ZOZ w Poznaniu, Szylinga 1.

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

 Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej (www.wspl.info.pl) WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

 Obowiązki Oferenta

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie
z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)), oraz lekarze posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza (tj. z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 617)), spełniający n/w wymogi:

Obligatoryjne:

 1. Posiadający dyplom lekarz,
 2. Posiadający czynne prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 3. zezwolenie Izby Lekarskiej na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej – oświadczenie,
 4. zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – kopia,
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis KRS – kopia,
 6. polisa obowiązkowego OC na czas udzielania świadczeń,
 7. Wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – oświadczenie.
 8. Sposób przygotowania oferty
 9. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.
 11. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 12. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 13. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „7/20 Konkurs ofert”. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne, w tym zakresie pytania.
 14. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 15. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.
 16. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.poznan.pl

VII. Warunki udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane będą w WSPL SP ZOZ w Poznaniu, Szylinga 1 (szczegółowe warunki określa umowa).
 2. Wymagamy, aby udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty wykonywane było zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówieniem na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3, Szylinga 1.
 3. Udzielający Zamówienia z Przyjmującym Zamówienie będzie rozliczał się wg zasad określonych w umowie i stawek wykazanych w ofercie Przyjmującego zamówienie (Załącznik nr 1).
 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem sporządzanym i zatwierdzanym przez Udzielającego zamówienie.
 5. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń nie może opuszczać miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niewykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia u innego Świadczeniodawcy w czasie uwzględnionym w harmonogramie Udzielającego Zamówienia pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie.
 • Dokumenty, jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 1. Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1) wraz załącznikami punkt V ogłoszenia.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane specjalizację.
 3. Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
 4. Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy.

 Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

1.Na kryterium oceny złożonych ofert składać się będzie:

CENA – 100%

 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień
  i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 2. Miejsce i termin składania ofert.

 ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, sekretariat przychodni w terminie do dnia 10 marca 2020 roku, do godziny 10:00.

 1. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 2. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 4. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 5. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, pokój 357, w dniu 10 marca 2020 o godzinie 10:05.

 1. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym
  w swojej siedzibie.
 2. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ
  w Poznaniu.
 3. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

 XII. Termin związania ofertą.

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 R. o działalności leczniczej ( z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2190)) oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 tj. z dnia 2019.07.24), oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 R. o działalności leczniczej ( z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2190)) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((Dz.U.2019.1373 tj. z dnia 2019.07.24), oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Załaczniki:
 4. 7-konkurs-ofert-lekarz-specjalista-neurolog