6/21 Wynajem wolnych miejsc pod banery

Poznań 17 marca 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę miejsca pod reklamę

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.65 tj. z dnia 2020.01.15) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest 1 miejsce (powierzchnia gruntu) na posadowienie stałej reklamy przy płocie skrzyżowanie ul. Szylinga, Grunwaldzka

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich zezwoleń dotyczących montowanej reklamy przed przystąpieniem do jej montażu.
 3. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej reklam, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Wynajmujący.
 4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne specjalizujące się w reklamie zewnętrznej z uprawnieniami niezbędnymi do prowadzenia wyżej wymienionej działalności.
 5. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 30 marca 2021 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę – reklama”.
 6. WSPL rekomenduje złożenie oferty w formie elektronicznej.
 7. Otwarcie ofert w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 10.05.
 8. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 9. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 10. Załączniki:
 11. Ogłoszenie – wynajem reklam WSPL Poznań1
 12. 6 – WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH