51/22 konkurs ofert – prace protetyczne

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie medyczne – techniczne wykonanie prac protetycznych.

Zgodnie z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. z dnia 2022.03.18) oraz odpowiednio art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. z dnia 2021.07.14) – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych techniczne wykonanie prac protetycznych dla potrzeb przychodni.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje techniczne wykonanie prac protetycznych wg wykazu wyszczególnionego w załączniku nr 2:
 2. Termin realizacji zamówienia 48 miesięcy od podpisania umowy.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na poszczególne prace protetyczne.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym. Szacunkowa liczba osób to 8.000.
 5. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie WSPL.
 6. Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępniona będzie na stronie internetowej wspl.info.pl, można również otrzymać drogą pocztową lub poczta elektroniczną.
 7. Dyrektor WSPL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 9. Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie prowadzonego postępowania.
 10. Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 w/w ustawy.
 11. Informacja poczta elektroniczna pub@wspl.info.pl
 12. Oferty należy złożyć w postaci elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl w terminie do dnia 13 grudnia 2022 roku, do godziny 10:00.
 13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSPL w Poznaniu, w dniu 13 grudnia 2022 roku o godziny 10:05
 14. Protokół z otwarcia ofert zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postepowania.
 15. Załączniki:
 16. 51 – PROTETYKA