44/18 Konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP),

Poznań 29 listopada 2018 r.

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań
  • Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-787 Poznań Sekretariat przychodni.
  • NIP: 778-13-43-849
  • REGON: 631259672
  • KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
  • Strona internetowa: wspl.info.pl
  • E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: pub@wspl.poznan.pl
  • WSPL tel./fax. 261 574 201 / 261 574 422.
 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie regulaminu wewnętrznego.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  • Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP), serwis hydrantów i hydroforu ppoż, oddymiania klatek schodowych zlokalizowanych w budynku nr 40 przy ul. Szylinga 1 w Poznaniu. W budynku w roku 2014 przeprowadzono remont i zainstalowano nowe instalacje. Wszystkie instalacje są na gwarancji.
  • CPV: 31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe; 31620000-8 – Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna, 31625100-4 – Systemy wykrywania ognia, 50711000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych.
  • Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do udokumentowania posiadanych uprawnień i kwalifikacji do konserwacji zamontowanych urządzeń i instalacji.

Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający posiadane uprawnienia.

 • Wykonawca zobowiązany jest do posiadanie certyfikatu szkolenia wydanego przez producenta systemu.
 • Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
 • Przed przystąpieniem do serwisu, konserwacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacja techniczną obsługiwanych urządzeń.
 • Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert oferty częściowych. Przegląd zobowiązany jest wykonać jeden wykonawca.
 • Szczegółowy przedmiot zamówienia i wymagania stawiane wykonawcy szczegółowo opisane zostały w siwz:
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • Oferty należy złożyć w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni w terminie do dnia 12.12.2018 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:30 do 14:30. Lub można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: pub@wspl.poznan.pl
  • MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
  • Otwarcie ofert nastąpi w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357 w dniu 12.12.2018 r. o godzinie 10:15.
  • Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.
 • OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
  • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria oceny.
  • Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, [odrębnie dla każdego z Pakietów], zgodnie z poniższymi kryteriami:

1

CENA

100 %

CENA:

Przy kryterium CENA zamawiający rozpatrywać będzie wartość brutto.

Wzór na obliczenie oceny w zakresie kryterium CENA:

Px=Kx Wmin/Wx

gdzie:

Px- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie x dla kryterium CENA

K- maksymalna ilość punktów ustalona dla kryterium CENA – 100 pkt

Wx- cena rozpatrywanej oferty x

Wmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert.

 • UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  • Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

Załączniki:

ogoszenie

44-konserwacja-systemw-alarmowych

44_18-ogoszenia-wynikw-konkursu-ofert