43/17 Konkurs ofert lekarz POZ ul. Wojska Polskiego

Poznań 13 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert

w zakresie Podstawowej Opieki Medycznej

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

 

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dla lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego 86) oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736  Poznań

 

 1. Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu
w zakresie: Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3 – umowa.

 Okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 – 31.01.2020 r.

 • Miejsce udzielania świadczeń

 Poradnia lekarza rodzinnego WSPL SP ZOZ w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 86.

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej (www.wspl.info.pl) oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu

 Obowiązki Oferenta

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie
z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07),  oraz lekarze   posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (Dz.U.2015.464 t.j. z dnia 2015.04.01 ), spełniający n/w wymogi:

 • Obligatoryjne:
  1. Posiadający dyplom lekarz,
  2. Posiadający czynne prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
  3. Posiadający uprawnienia lekarza przyjmującego deklaracje wyboru, samodzielnie – oświadczenie
  4. zezwolenie Izby Lekarskiej na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej – oświadczenie,
  5. zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – kopia,
  6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis KRS – kopia,
  7. polisa obowiązkowego OC na czas udzielania świadczeń,
  8. Wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – oświadczenie,
 • Stosownie do brzmienia ww. przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 13 u.ś.o.z. to lekarz:
  • posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
  • odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
  • posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 1. jednocześnie lekarzem uprawnionym do zbierania deklaracji, w oparciu o przepis przejściowy, tj. art. 14 ust. 1 i 3 u.ś.o.z., jest lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, lub inny udzielający nieprzerwanie przed dniem 29 września 2007 r. (tj. dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Sposób przygotowania oferty
 1. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami  i dokumentami.
 3. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 5. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert – POZ”. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne, w tym zakresie pytania.
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

VII. Warunki udzielania świadczeń:

 Świadczenia udzielane będą w Poradni lekarza rodzinnego – WSPL SP ZOZ w Poznaniu Wojska Polskiego ( szczegółowe warunki określa umowa).

 1. Wymagamy aby udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza POZ wykonywane było zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówieniem na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 Wojska Polskiego.
 2. Udzielający Zamówienia z Przyjmującym Zamówienie będzie rozliczał się wg zasad określonych w umowie i stawek wykazanych w ofercie Przyjmującego zamówienie (Załącznik nr 1).
 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem sporządzanym i zatwierdzanym przez Udzielającego zamówienie.
 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w gabinecie Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej plus wizyty domowe, płatnych według stawki określonej zaproponowanej w ofercie.
 5. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń nie może opuszczać miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niewykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia u innego Świadczeniodawcy w czasie uwzględnionym w harmonogramie Udzielającego Zamówienia pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie.
 • Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 1. Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1) wraz załącznikami punkt V ogłoszenia.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane specjalizację.
 3. Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
 4. Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy.

 Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

1.Na kryterium oceny złożonych ofert składać się będzie:

CENA –                                                                      100%

CENA:

Wzór na obliczenie oceny w zakresie kryterium CENA:

P=Kx Wmin/W

gdzie:

P- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie dla kryterium CENA

K- maksymalna ilość punktów ustalona dla kryterium CENA – 100 pkt

W- cena rozpatrywanej oferty

Wmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert.

 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień
  i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
 3. Miejsce i termin składania ofert.
 4. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, kancelaria przychodni w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 7. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 8. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, pokój 357, w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 10:05.
 10. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym
  w swojej
 11. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ
  w Poznaniu.
 12. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 13. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

 XII. Termin związania ofertą.

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

43-konkurs-ofert-wojska-polskiegoXIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07), oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02), oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02), oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.

Załączniki:

43-konkurs-ofert-wojska-polskiego