39/22 Konkurs ofert – lekarz POZ

Poznań 10 sierpnia 2022 r.

ZATWIERDZAM

     Dyrektor

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie lekarza POZ

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. z dnia 2022.03.18)
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. z dnia 2021.07.14),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
lekarza POZ ul. Solna 21 oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 1. Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu w zakresie POZ.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3 –umowa

 Miejsce udzielania świadczeń

 Poradnia WSPL SP ZOZ w Poznaniu, ul. Solna  21.

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej (www.wspl.info.pl) WSPL SP ZOZ w Poznaniu

 Obowiązki Oferenta

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie
z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz lekarze posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, spełniający n/w wymogi:

 • Obligatoryjne:

Obligatoryjne:

 1. Posiadający dyplom lekarz,
 2. Posiadający czynne prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 3. zezwolenie Izby Lekarskiej na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej – oświadczenie,
 4. zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – kopia,
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis KRS – kopia,
 6. polisa obowiązkowego OC na czas udzielania świadczeń,
 7. Wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – oświadczenie.
 8. Sposób przygotowania oferty
 9. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań lub przesłana w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 11. W przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami w formie pisemnej należy ją umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert lekarz POZ”.
 12. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

VII. Warunki udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane będą w Poradni Udzielającego Zamówienia – WSPL SP ZOZ w Poznaniu ul. Solna 21 (szczegółowe warunki określa umowa).
 2. Udzielający Zamówienia z Przyjmującym Zamówienie będzie rozliczał się w sposób następujący: % od wartości punktu określonego w umowie z NFZ objęte niniejszą umową. Wartość tą Przyjmujący Zamówienie określa w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).
 • Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 1. Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1).
 2. Kopię dokumentu nadania nr NIP (jeśli Oferent jest podmiotem prowadzącym działalność leczniczą).
 3. Kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń będących przedmiotem konkursu.
 5. Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
 6. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający czas pracy w wojskowych placówkach służby zdrowia bez względu na formę zatrudnienia.

 Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

1.Na kryterium oceny złożonych ofert składać się będzie zaoferowanie najniższej ceny za wykonanie usługi wartość procentowa za którą lekarz zobowiążę się do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień
  i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
CENA 100 %
 1. Miejsce i termin składania ofert.
 2. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 roku, do godziny 10:00.
 3. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej
 4. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w dniu 16 sierpnia 2022 roku, o godzinie 10:05.
 6. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym
  w swojej siedzibie.
 7. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ
  w Poznaniu.
 8. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

 XII. Termin związania ofertą.

 1. składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 R. o działalności leczniczej oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 R. o działalności leczniczej oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Załączniki:

39 – KONKURS OFERT LEKARZ POZ