38_17 wynajem pomieszczeń piwnica

Poznań 14 listopada 2017

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnych pomieszczeń

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) z póż. zm. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Dyrektor WSPL SP ZOZ  w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni wchodzących w skład zasobu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szylinga 1.

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie pomieszczeń:

Przedmiotem postępowania są trzy pomieszczenia piwnicy przeznaczone na cele handlowe, zlokalizowane w budynku nr 40 ul. Szylinga 1.

Dwa pomieszczenia o nr 25 i 26 o pow. po 41,20 m², razem 82,40 do wynajęcia razem, oraz  jedno pomieszczenie o nr 24 o pow. 18,6 m² do wynajęcia oddzielnie.
Umowa zostaje zawarta na 3 lata.

 1. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego powierzchni 1 m2 za jeden miesiąc ustala się w wysokości minimum 38,00 zł + 23% VAT + energia elektryczna wg wskazań licznika,
 2. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 21 listopada 2017 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń – piwnica”.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 6. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 8. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 9. Oferta powinna zawierać:
  • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  • Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej
  • W przypadku gdy oferent jest lub był Najemcą (Dzierżawcą) lokalu na terenie Przychodni zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z potwierdzeniem z działu księgowości wynajmującego z ostatnich 12-tu miesięcy o nie zaleganiu z płatnościami czynszowymi.
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Kopia wniesienia wadium.

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261574421, 261574201 www.wspl.info.pl

Załączniki:

38_17-wynajem-pomieszczen-wspl-poznan

38-wynajem-pomieszczen-sklep-medyczny