37_17 zapytanie ofertowe – przeglądy budowlane

37-przeglady-budowlaneWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

NIP: 778-13-43-849 REGON: 631259672

KRS 0000005572

Strona internetowa: www.wspl.info.pl

Adres do korespondencji:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań

Zaproszenie do składania ofert

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

ogłasza konkurs ofert na:

Wykonanie okresowej kontroli budynków na podstawie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   Prawo budowlane tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

Szczegółowy zakres kontroli i terminy wykonania zostały określone w złączniku do ogłoszenia.

Oferty należy składać, na złączniku nr 1,  w sekretariacie przychodni   w Poznaniu ul. Szylinga 1 wejście C gab. Nr 238 II p. tel. 261 574 421 , w terminie do dnia 21 listopada 2017 roku, do godziny 10:00.

Oferty można składać faxem na nr  261574422 lub pocztą elektroniczną:

zam.pub@wspl.poznan.pl

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 728 856 114 lub 261 574 201

Dyrektor WSPL Poznań

Załaczniki:

37-przeglady-budowlane

37_17-ogloszenie-przeglady-budowlane

37_17-zawiadomienie-o-wyborze-oferty