37/22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na potzreby RWKL

Poznań 25 lipca 2022 r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor

OGŁOSZENIE
w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert na
przeprowadzenie wysokospecjalistycznych konsultacji i badań, specjalistycznych badań obrazowych oraz hospitalizacji diagnostycznych na potrzeby orzekania wojskowo- lekarskiego, przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Poznaniu.
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. z dnia 2022.03.18)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. z dnia 2021.07.14),
3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wysokospecjalistycznych konsultacji i badań, specjalistycznych badań obrazowych oraz hospitalizacji diagnostycznych na potrzeby orzekania wojskowo- lekarskiego, przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Poznaniu oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:
Przedmiot zamówienia została podzielony na 3 zadania:
ZADANIE 1: Wysokospecjalistyczne konsultacje i badania
ZADANIE 2: Specjalistyczne badania obrazowe (tomografia komputerowa TK i rezonans magnetyczny MRI)
ZADANIE 3: Hospitalizacje diagnostyczne dla celów orzeczniczych
I. Udzielający Zamówienia:
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań
II. Przedmiot konkursu ofert:
jest przeprowadzenie wysokospecjalistycznych konsultacji i badań, specjalistycznych badań obrazowych oraz hospitalizacji diagnostycznych na potrzeby orzekania wojskowo- lekarskiego, przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Poznaniu
Szczegółowo warunki i wymagania przedstawione zostały w „Zaproszenie do składania ofert” przesłanym do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu przez Zamawiającego 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, który działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 144 poz.1520) i Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2021r. zmieniającym w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.55) oraz ustawy z dnia 11.03.2022r. O obronie Ojczyzny (Dz. U z 2022 r. poz. 655).
Całość warunków zamieszczone są w złączniku do ogłoszenia.
III. Miejsce udzielania świadczeń
Siedziba Przyjmującego Zamówienie – oferenta.
IV. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej (www.wspl.info.pl)
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. nr 37/22
V. Obowiązki Oferenta
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz lekarze posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, spełniający n/w wymogi:
Określone szczegółowo w „Zaproszenie do składania ofert” przesłanym do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu przez Zamawiającego 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
2. Oferta winna być złożona na formularzach ofertowych stanowiącym załączniki do „Zaproszenie do składania ofert” przesłanym do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu przez Zamawiającego 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu i przesłana w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.info.pl do dnia 18 sierpnia 2022 godzina 10:00.
3. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.
VII. Warunki udzielania świadczeń:
1. Świadczenia udzielane będą w siedzibie Przyjmującego Zamówienie – oferenta.
2. Udzielający Zamówienia będzie rozliczał się z Przyjmującym Zamówienie w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w „Zaproszeniu do składania ofert” przesłanym do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu przez Zamawiającego 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu wg stawek określonych w Formularzu Ofertowym na warunkach określonych w umowie.
VIII. Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
określone zostały w „Zaproszeniu do składania ofert” przesłanym do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu przez Zamawiającego 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1).
IX. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
1.Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
CENA
100 %
X. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.info.pl
XI. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w dniu 12 sierpnia 2022 godzina 10:05.
2. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
3. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.
XII. Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.
1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 R. o działalności leczniczej oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. nr 37/22
2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 R. o działalności leczniczej oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert przesłane do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu przez Zamawiającego 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu.

Załaczniki:

RWKL Ogłoszenie na świadczenie usług medycznych-1

35.z.2022

RWKL Ogłoszenie na świadczenie usług medycznych zmiana terminu