37/20 Wynajem wolnych garaży

Poznań 4 grudnia 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych pomieszczeń:

Przedmiotem postępowania jest 3 garaży zlokalizowany w siedzibie WSPL w Poznaniu, ul. Szylinga 1, budynek nr 56.

 

 1. Powierzchnia garażu od 22 do 26 m²
 2. Cena wywoławcza czynszu za 1 garaż wynosi 350 brutto z podatkiem od nieruchomości.
 3. Cena wywoławcza czynszu za 1 miejsce postojowe wynosi 150 brutto
 4. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 5. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 350,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 7. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 10 grudnia 2020 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę garażu”.
 8. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 10. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 12. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 13. Oferta powinna zawierać:
  • przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru (KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Kopię dowodu osobistego
  • W przypadku jednostki budżetowej administracji państwowej:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.

Załącznik:

37-wynajem-garaŻy

ogłoszenie-wynajem-pomieszczeń-wspl-poznań

37-wynajem-parkingu