37/18 Konkurs ofert – lekarz do poradni laryngologicznej

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert

w zakresie lekarza specjalisty  

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 tj. z dnia 2016.10.07)
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu lekarza specjalisty – laryngologa / otolaryngologa  oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 Udzielający Zamówienia:

 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736  Poznań

 Przedmiot konkursu ofert:

 Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu
w zakresie: lekarza specjalisty dermatologa.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3 – umowa.

 Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 • Miejsce udzielania świadczeń

 WSPL SP ZOZ w Poznaniu, Szylinga 1 .

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

 Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej (www.wspl.info.pl) WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

 Obowiązki Oferenta

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie
z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 tj. z dnia 2016.10.07), oraz lekarze   posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza  (Dz.U.2015.464 t.j. z dnia 2015.04.01 ), spełniający n/w wymogi:

Obligatoryjne:

 1. Posiadający dyplom lekarz,
 2. Posiadający czynne prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 3. zezwolenie Izby Lekarskiej na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej – oświadczenie,
 4. zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – kopia,
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis KRS – kopia,
 6. polisa obowiązkowego OC na czas udzielania świadczeń,
 7. Wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – oświadczenie.
 8. Sposób przygotowania oferty
 9. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami  i dokumentami.
 11. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 12. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 13. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert – dermatologa”. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne, w tym zakresie pytania.
 14. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 15. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

VII. Warunki udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane będą w WSPL SP ZOZ w Poznaniu, Szylinga 1 (szczegółowe warunki określa umowa).
 2. Wymagamy aby udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty wykonywane było zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówieniem na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3, Szylinga 1.
 3. Udzielający Zamówienia z Przyjmującym Zamówienie będzie rozliczał się wg zasad określonych w umowie i stawek wykazanych w ofercie Przyjmującego zamówienie (Załącznik nr 1).
 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem sporządzanym i zatwierdzanym przez Udzielającego zamówienie.
 5. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń nie może opuszczać miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niewykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia u innego Świadczeniodawcy w czasie uwzględnionym w harmonogramie Udzielającego Zamówienia pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie.
 • Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 1. Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1) wraz załącznikami punkt V ogłoszenia.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane specjalizację.
 3. Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
 4. Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy.

 Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

1.Na kryterium oceny złożonych ofert składać się będzie:

CENA – 100%

 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień
  i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 2. Miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, kancelaria przychodni w terminie do dnia 19 września 2018 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.

 1. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 3. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 4. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, pokój 357, w dniu 19 września 2018 o godzinie 10:05.

 1. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym
  w swojej
 2. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ
  w Poznaniu.
 3. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

 XII. Termin związania ofertą.

 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

 1. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 tj. z dnia 2016.10.07), oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02), oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 tj. z dnia 2016.10.07) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02), oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.

37-konkurs-lekarz-laryngolog