36_18 Konkurs ofert – ogłoszenie wykonanie badań laboratoryjnych

Poznań 18 września 2018

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert

w zakresie wykonania badań laboratoryjnych.

 Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 160),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonania badań laboratoryjnych. oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie medyczne – wykonanie badań laboratoryjnych.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań laboratoryjnych wg wykazu wyszczególnionego w załączniku nr 2:
 2. Termin realizacji zamówienia 24 miesięce od podpisania umowy.
 3. Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert na poszczególne badania.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym. Szacunkowa liczba osób to 8.000.
 5. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie WSPL.
 6. Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępniona będzie na stronie internetowej wspl.info.pl, można również odebrać w siedzibie zamawiającego, otrzymać drogą pocztową, lub poczta elektroniczną.
 7. Dyrektor WSPL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 9. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – do 7 dni od daty otwarcia ofert.
 10. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji jest Joanna Włodarczyk 261 572 494.
 11. Oferty należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań – sekretraiat, w terminie do dnia 26.09.2018 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSPL w Poznaniu, w dniu 26.09.2018 o godzinie 10:05.
 13. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena ( koszt)                                                                            100 %

36_18-konkurs-ofert-ogoszenie-wykonanie-bada-laboratoryjnych

36-badania-laboratoryjne