35_22 Wynajem wolnych pomieszczeń – piwnica

Poznań 21 lipca 2022

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia

Do najmu pomieszczeń stosuje się art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, piwnica nr
(- 45), (- 46), (- 47). Pomieszczenia o powierzchni (- 45) – 7,4 m², (- 46) – 16,9 m², (- 47) – 24,2 m², przeznaczone na prowadzenie działalności usługowej (razem 48,5 m²) .  

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Cenę wywoławczą czynszu wynosi 21 zł + podatek VAT za m². do ceny czynszu dolicza się opłaty eksploatacyjne w wysokości 13 zł + podatek VAT za m² obejmujące:
  • opłata za energię elektryczną
  • opłata za energię cieplną /c.o./
  • opłata za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki
  • opłata za wywóz nieczystości stałych (komunalnych);
  • podatek od nieruchomości.
  • opłata z korzystanie części wspólnych (toalety, korytarze, klatki schodowe, sprzątanie części wspólnych),
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 5. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 10.00
 6. Dopuszczamy złożenie oferty w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń – piwnica”.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 8. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 10. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 11. Oferta powinna zawierać:
  • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  • Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
  • W przypadku gdy oferent jest lub był Najemcą (Dzierżawcą) lokalu na terenie Przychodni zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z potwierdzeniem z działu księgowości wynajmującego o nie zaleganiu z płatnościami czynszowymi.
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Kopia wniesienia wadium.

Załączniki:

35 – WYNAJEM GABINETÓW PIWNICA

Ogłoszenie – wynajem pomieszczeń WSPL Poznań