35/20 Konkurs ofert – wykonanie przeglądu budowlanego 2

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

NIP: 778-13-43-849 REGON: 631259672

KRS 0000005572

 

 

Strona internetowa: www.wspl.info.pl

Adres do korespondencji:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań

Zaproszenie do składania ofert

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

ogłasza konkurs ofert na:

Wykonanie okresowej, rocznej kontroli budynków na podstawie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)

Szczegółowy zakres kontroli i terminy wykonania zostały określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

Oferty należy składać na złączniku nr 1, w sekretariacie przychodni w Poznaniu ul. Szylinga 1, w terminie do dnia 8 grudnia 2020, do godziny 10:00.

lub pocztą elektroniczną: zam.pub@wspl.info.pl

 

35_20-ogłoszenie-przeglądy-budowlane

35-przeglĄdy-budowlane

zawiadomienie-o-wyborze-oferty