34_17 Konkurs ofert świadczenia zdrowotne -lekarz dermatolog

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert

w zakresie lekarza specjalisty

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu lekarza specjalisty – dermatologa oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 1. Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 1. Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu w zakresie: lekarza specjalisty dermatologa.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3 – umowa.

Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 • Miejsce udzielania świadczeń

WSPL SP ZOZ w Poznaniu, Szylinga 1 .

 • Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 21 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej (www.wspl.info.pl) oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

 1. Obowiązki Oferenta

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 tj.), oraz lekarze   posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 tj. ), spełniający n/w wymogi:

Obligatoryjne:

 1. Posiadający dyplom lekarz,
 2. Posiadający czynne prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 3. zezwolenie Izby Lekarskiej na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej – oświadczenie,
 4. zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – kopia,
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis KRS – kopia,
 6. polisa obowiązkowego OC na czas udzielania świadczeń,
 7. Wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – oświadczenie.
 8. Sposób przygotowania oferty
 1. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskimna formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.
 3. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 5. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert – dermatologa”. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne, w tym zakresie pytania.
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

VII. Warunki udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane będą w WSPL SP ZOZ w Poznaniu, Szylinga 1 (szczegółowe warunki określa umowa).
 2. Wymagamy aby udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty wykonywane było zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówieniem na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3, Szylinga 1.
 3. Udzielający Zamówienia z Przyjmującym Zamówienie będzie rozliczał się wg zasad określonych w umowie i stawek wykazanych w ofercie Przyjmującego zamówienie (Załącznik nr 1).
 4. Przyjmujący Zamówieniezobwiązujesiędoudzielaniaświadczeńzdrwotnychzgodniez harmonogramemsprządzanym i zatwierdzanymprzezUdzielającegozamówienie.
 5. PrzyjmującyZamówieniewczasieudzielaniaświadczeńniemożepuszczaćmiejscaudzielania świadczeńzdrwotnych.
 6. Przyjmujący Zamówieniezobwiązujesiędoniewykonywaniaświadczeńzdrwtnych finanswanychprzezNarodyFunduszZdrwiauinnegoŚwiadczeniodawcy wczasie uwzględnionymwharmongramie UdzielającegoZamówieniapdrygremzapłaty kar umownych,októrych mowawumowie.
 • Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 • Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1) wraz załącznikami punkt V ogłoszenia.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane specjalizację.
 • Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
 • Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy.
 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

1.Na kryterium oceny złożonych ofert składać się będzie:

CENA – 100%

 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 2. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, kancelaria przychodni w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 4. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 1. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, pokój 357, w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:05.
 2. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
 4. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

XII. Termin związania ofertą.

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (), ),
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej () oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (),

Załączniki:

 1. Formularz Ofertowy.
 2. Oświadczenie Oferenta.
 3. Wzór umowy

Załączniki:

34 – KONKURS LEKARZ Dermatolog