33/17 Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia – piwnica

Poznań 9 sierpnia 2017

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnych pomieszczeń

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r. Nr 518 z póż. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego są pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, przeznaczone na prowadzenie działalności: medycznej, biurowej lub usługowej.

 1. 1.Pomieszczeń zlokalizowane w podpiwniczeniu o pow. 5+30+28,5+18,5 – 82 m²;

Wynajęcie w całości – cena wywoławcza czynszu, wynosi 10 zł + podatek VAT za m².

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 4. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 SEKRETARIAT do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń piwnica”.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357.
 6. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 8. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 9. Oferta powinna zawierać:
  1. 1.Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  2. 2.Wyciąg z rejestru ( KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
  3. 3.Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  4. 4.Oświadczenie, że

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261574421, 261574201. www.wspl.info.pl

Załączniki:

33 – WYNAJEM POMIESZCZENIA piwnica

Ogloszenie – wynajem pomieszczen piwnica