33/20 Konkurs na wykonywanie usług przez lekarza stomatologa.

OGŁOSZENIE
w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie
stomatologii
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j. z dnia 2019.07.24),
3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu Stomatologii oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:
I. Udzielający Zamówienia:
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.
Solna 21, 61-736 Poznań
II. Przedmiot konkursu ofert:
Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu
w zakresie: Stomatologii zachowawczej.
Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w ogłoszeniu i złączniku
nr 3 – umowa.
Okres obowiązywania umowy 48 miesięcy.
III. Miejsce udzielania świadczeń
Poradnia stomatologiczna WSPL SP ZOZ w Poznaniu, ul. Szylinga 1.
IV. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w
terminie do dnia 27 listopada 2020 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy od poniedziałku
do piątku od 8:00 do 14:30.
2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona
w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
4. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć
ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
5. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.info.pl
V. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, pokój 357 w
dniu 27 listopada 2020 roku r. o godzinie 10:05.
2. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym
w swojej siedzibie.
3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ
w Poznaniu.
4. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty, jeżeli zaistnieją
przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych.
5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz
tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.
Szczegółowe warunku zamieszczone w załączonych pod ogłoszeniem
dokumentach.

33-lekarz-stomatolog-zachowawcza

ogłoszenie