33/18 Wynajem garaży i miejsc parkingowych

Poznań 2 sierpnia 2018

 Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnych pomieszczeń

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Dyrektor WSPL SP ZOZ  w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania  jest 7 garaży zlokalizowany w siedzibie WSPL w Poznaniu, ul. Szylinga 1, budynek nr 56 i miejsc postojowych.

 1. Powierzchnia garażu od 22 do 26 m²
 2. Cena wywoławcza czynszu za 1 garaż wynosi 350 brutto z podatkiem od nieruchomości.
 3. Cena wywoławcza czynszu za 1 miejsce postojowe wynosi 150 brutto
 4. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 5. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 7. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 8 sierpnia 2018 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę garażu”.
 8. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.poznan.pl
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 10. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 12. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 13. Oferta powinna zawierać:
  • przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru ( KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Kopię dowodu osobistego

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

ogoszenie-wynajem-pomieszcze-wspl-pozna

33-wynajem-garay

za-nr-1-formularz-ofertowy

za-nr-1-formularz-ofertowy