3/18 Konkurs ofert stomatologia Szylinga

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie stomatologii

 Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu Stomatologii oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736  Poznań

 Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych  na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu
w zakresie: Stomatologii.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w ogłoszeniu i złączniku nr 3 – umowa.

 Okres obowiązywania umowy od 60 miesięcy r.

 • Miejsce udzielania świadczeń

 Poradnia stomatologiczna WSPL SP ZOZ w Poznaniu, ul. Szylinga 1.

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 2. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w terminie do dnia 16 stycznia 2018 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 5. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 6. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, pokój 357 w dniu 16 stycznia 2018 roku r. o godzinie 10:05.
 8. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym
  w swojej
 9. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ
  w Poznaniu.
 10. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

Szczegółowe warunku zamieszczone w załączonych pod ogłoszeniem dokumentach.

Załączniki:

ogloszenie

3-konkurs-lekarz-stomatolog-szylinga