30/22 Wynajem garażu

Poznań 3 czerwca 2022

Ogłoszenie o pisemnym przetargu

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych pomieszczeń:

Przedmiotem postępowania są garażu nr 9 zlokalizowanego w WSPL w Poznaniu, ul. Szylinga 1, budynek nr 56.

 1. Powierzchnia garażu 26,08 m2
 2. Cena wywoławcza czynszu za 1 garaż wynosi 300 zł netto z podatkiem od nieruchomości.
 3. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 4. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 300,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 6. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę garażu”.
 7. Dopuszczamy złożenie oferty w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę garażu”.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1.
 9. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 11. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 12. Oferta powinna zawierać:
  • przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru (KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Kopię dowodu osobistego
  • W przypadku jednostki budżetowej administracji państwowej:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Załączniki:

30 – WYNAJEM GARAŻY

Ogłoszenie – wynajem pomieszczeń WSPL Poznań