30/19 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie medyczne – prace protetyczne

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie medyczne – techniczne wykonanie prac protetycznych.

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190))
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510)),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych techniczne wykonanie prac protetycznych dla potrzeb przychodni. oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje techniczne wykonanie prac protetycznych wg wykazu wyszczególnionego w załączniku nr 2:
 2. Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od podpisania umowy.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na poszczególne prace protetyczne.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym. Szacunkowa liczba osób to 8.000.
 5. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie WSPL.
 6. Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępniona będzie na stronie internetowej wspl.info.pl, można również odebrać w siedzibie zamawiającego, otrzymać drogą pocztową lub poczta elektroniczną.
 7. Dyrektor WSPL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 9. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) mogą zapoznać się na stronie internetowej pod ogłoszeniem konkursu.
 10. Informacja tel. 261 574 201, 261 574 341.
 11. Oferty należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, Sekretariat, w terminie do dnia 11.2019 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30, lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.info.pl
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSPL w Poznaniu, w dniu 21.11.2019 o godzinie 10:15.

Załączniki:

ogoszenie-o-konkursie

30-protetyka