29_17 Zapytanie ofertowe przegląd RTG

Poznań 20 lipca 2017

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

ISTOTNE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych RTG wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres 12 miesięcy z podziałem na oddzielne zadania

w postępowaniu w trybie konkursu ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8.

1      Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

 1. 1.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań
 2. 2. Adres do korespondencji Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań
 3. 3.NIP: 778-13-43-849 Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
 4. 4.REGON: 631259672
 5. 5.KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
 6. 6.Strona internetowa:
 7. 7.E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zam.pub@wspl.poznan.pl
 8. 8.WSPL Solna tel./fax 261574201/261574422.

2      Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3      Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

4      Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie w trybie konkursu ofert na podstawie wewnętrznych uregulowań Zamawiającego.

5      Opis przedmiotu zamówienia:

 1. 1.Przedmiotem zamawiania jest wykonanie przeglądu technicznego i testów specjalistycznych n/w sprzętu medycznego rtg szczegółowo zamieszczony w Załączniku nr 1
Lp Nazwa Model Nr seryjny Rok produkcji Przegląd techniczny Testy specjalistyczne Cena brutto rocznej obsługi serwisowej
Aparat mammograficzny jest mammografem skryningowym Lorad MIV 19204126950 2012 TAK + protokół i wpis do paszportu Tak + protokół
Stacja lekarska mammograficzna 2013 Kalibracja, badania parametrów monitorów + protokóły (częstotliwość odświeżania, luminacja, kontrast, jasność , oświetlenie, przekątna monitora)

wpis do paszportu

monitor przeglądowy stacji technika 2013 Kalibracja, badania parametrów monitorów + protokóły (częstotliwość odświeżania, luminacja, kontrast, jasność , oświetlenie, przekątna monitora) wpis do paszportu
 1. 2.Załącznik nr 2
Lp Nazwa Model Nr seryjny Rok produkcji Przegląd techniczny Testy specjalistyczne Cena brutto rocznej obsługi serwisowej
Aparat rtg Q-Rad Q-Rad-13H-0838 2013 TAK + protokół i wpis do paszportu Tak + protokół
Aparat stomatologiczny Ergon X 000396 2011 TAK + protokół i wpis do paszportu Tak w 2018 r + protokół
Skaner Direct vi ex CR 007344 2013 TAK + protokół i wpis do paszportu Nie
Robot wypalanka płyt Rimage 2000 10028778 2013 TAK + protokół i wpis do paszportu Nie
Aparat panoramiczny CS 9000 C 3D 2015 TAK + protokół i wpis do paszportu Tak + protokół Przegląd w 2018 roku
Drukarka RTG DRY VIEW 5950 2015 TAK + protokół i wpis do paszportu Nie
 1. 3.Testy specjalistyczne wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
 2. 4.RazwrokuWykonawcawykonatestyspecjalistyczneaparatu(zgodniezRozporządzeniemMinistraZdrowiazdnia18lutego2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej)
 3. 5.Wykonawca powykonaniutestówspecjalistycznychwinienprzekazaćZamawiającemuprotokółztestówspecjalistycznychoddzielnie dla każdego poddanego testom specjalistycznym aparatu i związanych z nim urządzeń pomocniczych. Protokół musi zawierać między innymi wyniki wszystkich przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów oraz uwagi dotyczące poprawy jakości pracy aparatury.
 4. 6.Wykonawcapokażdejistotnejnaprawieurządzeniaprzeprowadzitestyodbiorcze(zgodniezRozporządzeniemMinistraZdrowia z dnia 18lutego2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej), wystawi protokół z przeprowadzonych testów oraz dokona regulacji parametrów wymaganych przez producenta.
 5. 7.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku do siwz.
 6. 8.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne urządzenia.
 7. 9.Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od podpisania umowy

6      Termin wykonania przeglądu musi być zgodny z zapisami w paszporcie technicznym danego urządzenia.

7      Warunki udziału w postępowaniu:

 1. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. tzn. posiadają dokumenty uprawniające do wykonania przeglądu technicznego sprzętu medycznego.

8      IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. 1.Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

9      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. 1.Oferty należy złożyć w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 w sekretariacie przychodni, w terminie do dnia 28.07.2017 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:30 do 14:30.
 2. 2.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego, lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.poznan.pl
 3. 3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. 4.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. 5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. 6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie lub pisemnie

10    OCENA OFERT

 1. 1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. 1.1.cena – 100%

11    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wspl.info.pl

12    DODATKOWE INFORMACJE

 1. 1.Dodatkowych informacji udziela Zamawiający pod numerem telefonu:
 2. 2.Pracownia RTG – Pani Wanda Piechocka – 261 574048
 3. 3.Zamówienia 261 574 201 oraz adresem email:

13    ZAŁĄCZNIKI

 1. 1.Formularza Oferty
 2. 2.Zestawienie urządzeń – opis przedmiotu
 3. 3.projekt umowy

Załączniki:

29 – PRZEGLADY SPRZETU

Zalacznik nr 1 oferta

opis przedmiotu zamowienia rtg zlacznik do siwz

Modyfikacja opis przedmiotu zamowienia rtg zlacznik do siwz

29_17 Wyjasnienia tresci siwz – przeglady sprzetu