29/21 Wynajem wolnych pomieszczeń

Poznań 6 grudnia 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, gabinet nr 134 o powierzchni 19,1 m², przeznaczone na prowadzenie działalności medycznej.  

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Cenę wywoławczą:
  • Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala w wysokości 42 zł + 23% podatek VAT co daje brutto – 51,66 zł za 1 m².
 3. Opłata stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych – ryczałt w wysokości 15 zł + 23% VAT za 1 m² co daje brutto – 18,45 zł za 1 m² o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy.
 4. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 6. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl lub dopuszczamy złożenie oferty pisemnie ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa 134”
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357.
 8. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 10. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 11. Oferta powinna zawierać:
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru (KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Kopię dowodu osobistego

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

Załączniki:

29 – WYNAJEM POMIESZCZE

Ogłoszenie – wynajem pomieszczeń WSPL Poznań