28/22 konkurs ofert – wynajem pomieszczeń na prowadzenie apteki

Poznań 26 maja 2022

Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na najem pomieszczeń w których obecnie funkcjonuje apteka.

Do najmu pomieszczeń stosuje się art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

 Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem pomieszczeń wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 obecnie funkcjonuje w nich Apteka ogólnodostępna.

Powierzchnia pomieszczeń kształtuje się następująco:

 1. Szylinga 1,
  • Parter pomieszczenia nr 57 do 70: 57 – 10,7 m², 58 – 2,5 m², 59 – 41 m², 60 – 12,6 m², 61 – 11,40 m², 62 – 14,4 m², 63 – 4,7 m², 64 – 5,9 m², 65 – 7,9 m², 66 – 8,3 m², 67 – 12,9 m², 68 – 4,6 m², 69 – 3,7 m², 70 – 2,6 m², komunikacja – 15,6 m² (razem 158,7 m²) obecnie w pomieszczeniach prowadzona jest apteka,

Pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie działalności aptecznej ogólnodostępnej lub na inną działalność medyczną.

W wynajmowanych przez WSPL pomieszczeniach aptekę prowadzi dzierżawca, który zobowiązał się sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwo, koncesję i wyposażenie apteki za 25.000 zł. Promesa w załączeniu do postepowania.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 7
 2. Cenę wywoławczą najmu pomieszczeń:
  • Pomieszczenia ul. Szylinga 1:
   • Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 25 zł + 23% podatek VAT co daje brutto – 30,75 zł za 1 m².
   • Opłaty stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych – ryczałt w wysokości 13 zł + 23% VAT za 1 m² co daje brutto – 15,99 zł za 1 m² o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy.
 1. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Najemca.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się Najemcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.
 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 03 czerwca 2022 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa – Apteka”.
 4. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.poznan.pl
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2022 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 6. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 8. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową za najem powierzchni.
 9. Oferta powinna zawierać:
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru ( KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekty umów.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Oświadczenie za spełnia wymogi do prowadzenia aptek ogólnodostępnych

 

 • W przypadku osób fizycznych:
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • Oświadczenie za spełnia wymogi do prowadzenia aptek ogólnodostępnych

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl;   261 572 019 – główny księgowy

Załączniki:

28-WYNAJEM APTEK 2

Ogłoszenie – wynajem pomieszczeń WSPL Poznań