28/19 Zapytanie ofertowe – serwis wentylacji mechanicznej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

usługa serwisowa systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji.

 

w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego

 

 

 

 

 

 • NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań
  • Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań Sekretariat przychodni.
  • Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
  • NIP: 778-13-43-849
  • REGON: 631259672
  • KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
  • Strona internetowa: wspl.info.pl
  • E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: pub@wspl.info.pl
  • WSPL Solna tel./fax. 261 574 422.
 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie regulaminu wewnętrznego.
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  • Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa systemów wentylacji mechanicznej i agregatów wody lodowej.
  • Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
  • Szczegółowy przedmiot zamówienia i wymagania stawiane wykonawcy:
   • Przeglądy serwisowe urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej wraz z agregatami wody lodowej, w budynku przychodni WSPL – u w Poznaniu ul. Szylinga 1.
   • Warunki szczegółowo określone w umowie.
  • Wykonawca zobowiązuje do reakcji (przyjazdu w dni robocze) na zgłoszenie awarii, w terminie do 48 godzin
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
  • 24 miesiące od daty podpisania umowy.
  • Miejscem wykonania zamówienia jest ul. Szylinga 1.
  • Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego ustalenia z Zamawiającym dokładnego terminu przewidywanej wizyty serwisantów.
 • WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZVĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
  • wykonawca zobowiązany jest złożyć podpisany druk oferty.
 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
  • Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Oferta musi obejmować całość kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (kosztów robocizny, dojazdu, dostawy, wykonania prac, filtrów).
  • Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  • Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez zamawiającego.
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 • Na ofertę składają się:
  • Formularz oferty .
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 • TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
  • Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • Oferty muszą być złożone w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 kancelaria przychodni w terminie do dnia 16 października 2019 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:30 do 14:30.
  • Ofertę można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w pkt. 1.8 siwz lub pisemnie za pomocą poczty wówczas ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:
 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. A. Szylinga 1

60-782 Poznań

 

Oferta –  serwis wentylacji  28/2019

Pieczęć adresowa Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
 • Otwarcie ofert nastąpi w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357 w dniu 16 października 2019 o godzinie 10:15.
 • Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.
 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
  • Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej siwz, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz uwzględniając inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
 • OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
  • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria oceny.
  • Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, [odrębnie dla każdego z Pakietów], zgodnie z poniższymi kryteriami:

1

CENA

100 %

CENA:

Przy kryterium CENA zamawiający rozpatrywać będzie wartość brutto.

Wzór na obliczenie oceny w zakresie kryterium CENA:

Px=Kx Wmin/Wx

gdzie:

Px- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie x dla kryterium CENA

K- maksymalna ilość punktów ustalona dla kryterium CENA – 100 pkt

Wx- cena rozpatrywanej oferty x

Wmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert.

 • UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  • Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
 • INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
  • Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże zamawiającemu informację dotyczącą osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.

Załączniki

28-serwis-systemw-wentylacja:

28_19-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-serwis-wentylacji