25/20 Wynajem wolnych pomieszczeń 45

Poznań 28 lipca 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Solna 21, gabinet nr 45 o powierzchni 15,81 m², przeznaczone na prowadzenie działalności medycznej.  

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Cenę wywoławczą:
  • Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego gabinetu ustala w wysokości kwoty ryczałtowej 800 zł
 3. Opłata stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych – ryczałt w wysokości 200 zł brutto o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy.
 4. WSPL w miesiącu sierpniu 2020 udziela 50 % rabatu na wysokość opłaty czynszowej.
 5. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 7. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 4 sierpnia 2020 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń – gabinet 45”.
 8. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357.
 10. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 12. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 13. Oferta powinna zawierać:
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru (KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Kopię dowodu osobistego

 

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

ogłoszenie-wynajem-pomieszczeń-wspl-poznań

25-wynajem-pomieszcze-solna-45