24/17 wynajem powierzchni reklamowych płot

Poznań 12 czerwca 2017

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę powierzchni reklamowych – płot

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni reklamowych:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem powierzchni reklamowych zlokalizowanych na ogrodzeniu Przychodni WSPL skrzyżowanie ulic Szylinga – Grunwaldzkiej.

 1. Umowa może zostać podpisana na okres do 36 miesięcy.
 2. Cenę wywoławczą:
  1. 1.czynszu dzierżawnego powierzchni 300×150 cm (4,5 m²) reklamy ustala się w wysokości minimum 150,00 zł + 23% VAT miesięcznie.
  2. 2.w przypadku zawarcia umowy na okres do 6 miesięcy należny czynsz dzierżawy płatny jest jednorazowo z góry za cały okres umowy.
  3. 3.w przypadku zawarcia umowy na okres powyżej 6 miesięcy należny czynsz dzierżawy płatny jest miesięcznie z góry.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości ponosić będzie Dzierżawca.
 4. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat Przychodni do dnia 20 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę – reklama płot”.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357.
 6. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 8. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 9. Oferta powinna zawierać:
  1. 1.1.Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
  2. 1.2.W przypadku gdy oferent jest lub był Najemcą (Dzierżawcą) lokalu na terenie Przychodni zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z potwierdzeniem z działu księgowości wynajmującego o nie zaleganiu z płatnościami czynszowymi.
  3. 1.3.Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  4. 1.4.Oświadczenie, że

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261574421, 261574201. www.wspl.info.pl

Załączniki:

24 -PRZETARG BANER PLOT

Ogloszenie – wynajem WSPL Poznan