24/19 Wynajem wolnych pomieszczeń piwnica

Poznań 14 sierpnia 2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) z póż. zm. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Dyrektor WSPL SPZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, piwnica nr
(- 45), (- 46), (- 47). Pomieszczenia o powierzchni (- 45) – 7,4 m², (- 46) – 16,9 m², (- 47) – 24,2 m², przeznaczone na prowadzenie działalności usługowej (razem 48,5 m²) .  

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Cenę wywoławczą czynszu wynosi 21 zł + podatek VAT za m². do ceny czynszu dolicza się opłaty eksploatacyjne w wysokości 10 zł + podatek VAT za m² obejmujące:
  • opłata za energię elektryczną
  • opłata za energię cieplną /c.o./
  • opłata za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki
  • opłata za wywóz nieczystości stałych (komunalnych);
  • podatek od nieruchomości.
  • opłata z korzystanie części wspólnych (toalety, korytarze, klatki schodowe, sprzątanie części wspólnych),
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 5. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 21 sierpnia 2019 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń – piwnica”.
 6. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 8. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 10. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 11. Oferta powinna zawierać:
  • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  • Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
  • W przypadku gdy oferent jest lub był Najemcą (Dzierżawcą) lokalu na terenie Przychodni zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z potwierdzeniem z działu księgowości wynajmującego o nie zaleganiu z płatnościami czynszowymi.
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Kopia wniesienia wadium.

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

ogoszenie-wynajem-pomieszcze-wspl-pozna

24-wynajem-gabinetw-piwnica