23/19 Wynajem wolnych pomieszczeń parter

Poznań 26 lipca 2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnych pomieszczeń

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) z póż. zm. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Dyrektor WSPL SPZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego są pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, przeznaczone na prowadzenie działalności: medycznej, biurowej lub usługowej.   

 

 1. Kompleks pomieszczeń zlokalizowany na parterze składający się z pomieszczeń nr:

– 74 gabinet lekarski o powierzchni – 29,10 m²;

– 75 gabinet lekarski o powierzchni – 21,9 m²;

– 72, 73 WC o powierzchni – 5.39 m²;

– 71 wewnętrzny korytarz z przedsionkiem o powierzchni – 16,1 m²;

łączna powierzchnia 72,49 m².

 

Wynajęcie w całości – cena wywoławcza czynszu, wynosi 30 zł + podatek VAT za m²(36,90 brutto). do ceny czynszu dolicza się opłaty eksploatacyjne w wysokości 13 zł + podatek VAT za m²(15,99 brutto) obejmujące:

 • opłata za energię elektryczną
 • opłata za energię cieplną /c.o./
 • opłata za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki
 • opłata za wywóz nieczystości stałych (komunalnych);
 • podatek od nieruchomości.
 • opłata z korzystanie części wspólnych (toalety, korytarze, klatki schodowe, sprzątanie części wspólnych),
 • cena nie obejmuje sprzątania wynajmowanych pomieszczeń oraz odpadów medycznych.

 

Do w/w gabinetów jest osobne, samodzielne wyjście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Gabinety po kapitalnym remoncie dostosowane do wymagań sanepidu.

 

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium należy wnieść w terminie do 12 sierpnia 2019 roku do godz. 10:00 ,w pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003, lub w kasie WSPL.
 4. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 5. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 sekretariat do dnia 12 sierpnia 2019 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń”.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357.
 7. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 8. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 10. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 11. Oferta powinna zawierać:
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru ( KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

 

Załączniki:

23-wynajem-gabinetw