22/21 wynajem dwóch garaży

Poznań 15 października 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych pomieszczeń:

Przedmiotem postępowania są garaże nr  6 i 7 zlokalizowane w WSPL w Poznaniu, ul. Szylinga 1, budynek nr 56.

 

 1. Powierzchnia garażu 22 m²
 2. Cena wywoławcza czynszu za 1 garaż wynosi 350 brutto z podatkiem od nieruchomości.
 3. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 4. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 300,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 22 października 2021 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę garażu”.
 7. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl . Jest to preferowany sposób składania ofert.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2021 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 9. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 11. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 12. Oferta powinna zawierać:
  • przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru (KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • W przypadku osób fizycznych:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Kopię dowodu osobistego
  • W przypadku jednostki budżetowej administracji państwowej:
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

Załączniki:

22 – WYNAJEM GARAŻY

Ogłoszenie – wynajem pomieszczeń WSPL Poznań