2/18 Konkurs ofert na usługi patomorfologa

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2016 r., poz. 1638 z późn.zm.) ogłasza:

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie
badań patomorfologicznych dla potrzeb WSPL-u

obejmujących:

  • badania histopatologiczne wraz z badaniami immunohistochemicznymi – ZADANIE NR 1
  • badania cytologiczne – ZADANIE NR 2

Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem konkursu
zawarta zostanie na okres 60 miesięcy.

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30 oraz na jego stronie internetowej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na Udzielającego zamówienia, oznaczonej:

„KONKURS OFERT – PATOMORFOLOGIA 2017 – ZADANIE NR ……..”

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, w sekretariacie Udzielającego zamówienia ul. Szylinga 1,
do dnia  15.01.2018r. do  godz. 10.00.

Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.poznan.pl

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2018 r. godz. 10.05. Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.

O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz stronach internetowych Udzielającego zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

ogloszenie-patomorfologia

1-konkurs-patomorfologia

1_18-wyjasnienie-tresci-konkursu

1_18-wyjasnienie-tresci-konkursu-2

zmiana-zalaczniki-2-i-3-oferta

rozstrzygniecie-konkursu-patomorfologia