2/22 Wynajem wolnych powierzchni reklamowych

Poznań 4 stycznia 2022

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę powierzchni reklamowych – płot

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j. z dnia 2021.12.01), Dyrektor WSPL SP ZOZ  w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem powierzchni reklamowych zlokalizowanych na ogrodzeniu Przychodni WSPL skrzyżowanie ulic Szylinga – Grunwaldzkiej.

 1. Umowa może zostać podpisana na okres do 36 miesięcy.
 2. Cenę wywoławczą – wynajem powierzchni reklamowej minimalna kwota najmu za 1 m ² – 50 zł netto.
  • w przypadku zawarcia umowy na okres do 6 miesięcy należny czynsz dzierżawy płatny jest jednorazowo z góry za cały okres umowy.
  • w przypadku zawarcia umowy na okres powyżej 6 miesięcy należny czynsz dzierżawy płatny jest miesięcznie z góry.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości ponosić będzie Dzierżawca.
 4. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl do dnia 10 stycznia 2022 r. do godz. 10.00
 5. Dopuszczamy złożenie oferty w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat Przychodni do dnia 10 stycznia 2022 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę – reklama płot”.
 6. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 8. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 9. Oferta powinna zawierać:
  • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261574421, 261574201. www.wspl.info.pl

Załączniki:

2-PRZETARG BANER PŁOT

Ogłoszenie – wynajem WSPL Poznań