2/20 zapytanie o oferty cenowe na sprzedaż energii elektrycznej na okres 10 miesięcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. oferty cenowej na sprzedaż energii elektrycznej na okres 10 miesięcy.

Zamawiający:

 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 1. Adres do korespondencji Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-787 Poznań
 2. NIP: 778-13-43-849 Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
 3. REGON: 631259672
 4. KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
 5. Strona internetowa: wspl.info.pl
 6. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:  pub@wspl.info.pl 
 7. WSPL Solna tel./fax 261574201/261574422.
 8. Zamawiający publikuje sprawozdania finansowe w KRS -ie i tam można się z nim zapoznać.

 Przedmiotowy zakres zamówienia:

 1. KOD CPV: 09310000-5 Elektryczność.
 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż i dostawa przesył energii elektrycznej do budynków mieszczących się przy ul. Arnolda Szylinga 1 w Poznaniu oraz Głuszyna 243 na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 3. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w 2 punktach odbioru (grupa taryfowa C 11 i 22a) wynosi 110 000 kwh.
 4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zakupionej energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu zwiększeniu w stosunku do ww. prognozy i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Termin wykonania zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa energii elektrycznej w okresie 10 miesięcy, w terminie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

Termin oraz miejsce składania ofert:

 1. 1. Proszę o przesłanie oferty do dnia 20 lutego 2020 do godziny 10.00
 2. 2. Ofertę można składać e-mailem na adres: pub@wspl.info.pl
 3. 3. Należy przesłać skan Oferty

Załączniki:

zapytanie-ofertowe

zapytanie-ofertowe