2/18 Konkurs ofert – wykonywanie badań psychologicznych

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2016 r., poz. 1638 z późn.zm.) ogłasza:

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie
badań psychologicznych dla potrzeb WSPL-u

w zakresie badań:

 • osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej,
 • osób ubiegających się o licencję zabezpieczenia technicznego,
 • osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,
 • osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni,
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania działalności gospodarczej lub zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią i amunicja,
 • osób pracujących na stanowisku operatora wózka widłowego, suwnic,
 • osób kierujących służbowym pojazdem osobowym,
 • kierowców zawodowych,
 • funkcjonariuszy straży gminnej i miejskiej,
 • operatorów maszyn budowlanych,

Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem konkursu
zawarta zostanie na okres 60 miesięcy.

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30 oraz na jego stronie internetowej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na Udzielającego zamówienia, oznaczonej:

„KONKURS OFERT – PSYCHOLOGIA”

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, w sekretariacie Udzielającego zamówienia ul. Szylinga 1,
do dnia  30.01.2018 r. do  godz. 10.00.

Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.poznan.pl

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2018 r. godz. 10.05. Poznań ul. Szylinga 1.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.

O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz stronach internetowych Udzielającego zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

ogloszenie

2-konkurs-psycholog