19/22 konkurs ofert na wynajem powierzchi pod banery płot

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę powierzchni reklamowych – płot

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem powierzchni reklamowych zlokalizowanych na ogrodzeniu Przychodni WSPL skrzyżowanie ulic Szylinga – Grunwaldzkiej.

 1. Umowa może zostać podpisana na okres do 36 miesięcy.
 2. Cenę wywoławczą Wynajem powierzchni reklamowej minimalna kwota najmu za 1 m ² – 50 zł brutto.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości ponosić będzie Dzierżawca.
 4. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.poznan.pl z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę – reklama płot”. do dnia 10 marca 2022 r. do godz. 10.00
 5. Dopuszczamy złożenie oferty w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat Przychodni w zamkniętej kopercie
 6. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 8. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 9. Oferta powinna zawierać:
  • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  • Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
  • W przypadku gdy oferent jest lub był Najemcą (Dzierżawcą) lokalu na terenie Przychodni zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z potwierdzeniem z działu księgowości wynajmującego o nie zaleganiu z płatnościami czynszowymi.
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),

Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy

Załączniki

19 – PRZETARG BANER POŁT

Ogłoszenie – wynajem WSPL Poznań