19/18 wynajem powierzchni pod rekalmy

Poznań 20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę miejsca pod reklamę

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) z póż. zm. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Dyrektor WSPL SP ZOZ  w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego są:

 • 2 miejsca (powierzchnie gruntu) na posadowienie reklam 1 planszowych przy płocie ul. Szylinga,
 • 1 miejsce (powierzchnie gruntu) na posadowienie reklamy 2 planszowej przy płocie skrzyżowanie ul. Szylinga, Grunwaldzka

 

Minimalna kwota czynszu najmu wielko-powierzchniowych banerów reklamowych dla:

 • reklamy 2 planszowej – przy płocie skrzyżowanie ul. Szylinga z Grunwaldzka wynosi 1235 zł brutto + plus opłata za zużycie energii elektrycznej (ryczałt miesięczny 175 kW),
 • reklamy 1 planszowej – przy płocie przy ul. Szylinga wynosi 347 zł brutto z jedna reklamę zasilanie w energie elektryczną we własnym zakresie.
 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich zezwoleń dotyczących montowanej reklamy przed przystąpieniem do jej montażu.
 3. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej reklam, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Wynajmujący.
 4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne specjalizujące się w reklamie zewnętrznej z uprawnieniami niezbędnymi do prowadzenia wyżej wymienionej działalności.
 5. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 26 kwietnia 2018 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę – reklama”.
 6. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.poznan.pl
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 8. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 10. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 11. Oferta powinna zawierać:
  • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  • Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
  • W przypadku gdy oferent jest lub był Najemcą (Dzierżawcą) lokalu na terenie Przychodni zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z potwierdzeniem z działu księgowości wynajmującego o nie zaleganiu z płatnościami czynszowymi.
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

ogloszenie-wynajem-reklam-wspl-poznan

19-wynajem-powierzchni-reklamowych